Krachtig herstel bouwproductie in 2015

In 2015 zal de bouwproductie herstellen en voor het eerst sinds jaren een krachtige groei laten zien. Dit herstel zet in 2016 naar verwachting door. Met groeicijfers van 4% in 2015 en 3,5% in 2016 zal de bouwnijverheid ook relatief krachtig groeien binnen de Nederlandse economie. De bouwproductie zal dit jaar licht toenemen, daar waar eerder nog van een kleine daling werd uitgegaan. Dit blijkt uit de jongste (september)raming van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). 2014 moet gezien worden als een transitiejaar, zo gaf EIB-directeur Taco van Hoek aan. Het duurt echter nog wel even voordat de werkgelegenheid weer serieus zal toenemen.

Woningbouw

De daling van de woningbouwproductie zet ook dit jaar nog door. De nieuwbouwproductie daalt met circa 9%. Onder invloed van het oplopend aantal bouwvergunningen in 2014 neemt de nieuwbouwproductie van woningen volgend jaar naar verwachting met 15% toe. Voor 2016 wordt een groei in dezelfde orde van grootte voorzien. Bij deze krachtige groeipercentages moet wel bedacht worden, dat de nieuwbouwproductie in de achter ons liggende jaren zeer fors is afgenomen. Ondanks deze positieve cijfers blijft de uitbreiding van de woningvoorraad nog stees achter bij de huishoudensgroei. Door het wegvallen van de impuls van de tijdelijke btw-verlaging per 1 juli 2015 en het drukkend effect van de verhuurdersheffinig op de uitgaven van corporaties staat zowel de herstel en verbouw als het onderhoud van woningen komend jaar onder druk.

Utiliteitsbouw

Na de forse productiedalingen in de achterliggende jaren kan dit jaar een lichte groei in de utiliteitsbouw plaatsvinden. Vooral in de logistieke sector is inmiddels sprake van een groeiende huisvestingsbehoefte, waardoor de nieuwbouwproductie in deze sector toeneemt. Voor kantoren en winkels voorkomt de hoge leegstand vooralsnog een sterk productieherstel. De bouwproductie voor de zorg is de afgelopen jaren relatief fors teruggezakt. De ontwikkeling van het aantal verleende bouwvergunningen wijst echter op herstel van de bouwproductie voor de zorg. Door de aantrekkende economische groei zal de groei van de utiliteitsbouw vanaf 2015 naar verwachting toenemen. Allleen de nieuwbouw van kantoren en schoolgebouwen loopt nog terug. Ook voor 2016 wordt voor de utiliteitsbouw niet meer dan een bescheiden groei verwacht.
Infrastructuur

De gww-markt zal dit jaar herstel laten zien na twee slechte jaren waarin de productie met in totaal 10% afnam. Vooral door het werk aan enkele grote wegenprojecten zullen de investeringen van het Rijk dit jaar toenemen met 3%. Ook de bedrijven geven meer opdrachten voor gww-werk, vooral haven- en industriegerelateerd. Decentrale overheden maken dit jaar pas op de plaats.
In 2015 zal het herstel van de gww-markt, bij normaal winterweer, voorzichtig doorzetten. De investeringen van de decentrale overheden en de bedrijven trekken daarbij stevig aan, onder meer door de sterke groei in de woningbouw. Deze sterke groei werkt ook in 2016 door in de investeringen van gemeenten en energiebedrijven. Onder invloed van verdere economische groei trekken ook de investeringen in industrie en havens verder aan. Als gevolg van de bezuinigingen lopen de investeringen van het Rijk in beide jaren echter terug.

Beperkte regiononale verschillen

De bouwproductie in Nederland groeit dit jaar met 0,5%, na een daling van 4% in 2013. De regionale verschillen tussen de landsdelen zijn dit jaar beperkt. In Randstad-Zuid (Zuid-Holland) ligt de groei iets boven gemiddeld en de zuidelijke provincies (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) boven het landelijk gemiddelde. In de landsdelen Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) en Oost (Overijssel, Flevoland en Gelderland) krimpt de bouwproductie nog licht. Zowel in Randstad-Noord (Utrecht en Noord-Holland) als in landsdeel Zuid blijft de woningbouw achter, maar de utiliteitsbouw ontwikkelt zich in deze landsdelen gunstig. Voor de landsdelen Noord en Oost blijft de utiliteitsbouw juist achter bij de landelijke ontwikkeling. In Randstad Noord is de groei van de gww-productie sterker dan in andere landsdelen. Regionale ramingen voor de komende jaren ontbreken jammer genoeg.

Arbeidsmarkt

Met de sterke terugval van de bouwproductie is ook de werkgelegenheid in de bouw in de jaren 2009-2013 sterk teruggelopen. In de afgelopen vijf jaar is de werkgelegenheid met bijna 65.000 arbeidsjaren afgenomen. Bij werknemers bedroeg het verlies zelfs 70.000 arbeidsjaren. De werkgelegenheid van zelfstandigen nam de afgelopen jaren nog wel iets toe. De werkgelegenheid zal dit jaar nog verder dalen. Het EIB voorziet een verlies van 16.000 arbeidsjaren. Alleen de flexibele schil van uitzendkrachten en gedetacheerd personeel neemt nog enigszins toe. Vanaf volgend jaar verbetert het beeld langzaam in positieve zin. De werkgelegenheid neemt de komende twee jaar naar verwachting met in totaal 14.000 arbeidsjaren toe.

 

Bron: Bouwend Nederland